Persones

Knowledge Path · Programa de Formació

L'objectiu prioritari del Programa Formatiu és perfeccionar les qualificacions i habilitats professionals necessàries per a dur a terme el treball i en el cas del personal investigador per a dur a terme una investigació traslacional i d'excel·lència en les línies d'investigació prioritzades per l'IRSJD, i en Innovació.

Apostem pel talent i el desenvolupament del capital humà i, amb aquest objectiu el pla estratègic inclou diverses línies de treball orientades a reforçar la formació del personal.

D'altra banda, el nostre compromís amb el reconeixement "HR Excellence in Research", obtingut recentment, assegura el compliment dels principis de la Carta Europea per a investigadors i investigadores, segons la qual, les institucions han de desenvolupar un lloc de treball atractiu i un ambient estimulant. En aquest sentit, té especial rellevància el desenvolupament del talent a través de la formació.

A més a més, a nivell de context general, els nostres professionals necessiten desenvolupar també una sèrie d'habilitats que els permetin evolucionar satisfactòriament en la seva carrera professional (dins o fora de la nostra Institució) i adaptar-se a un entorn de treball flexible. Davant aquest escenari, el desenvolupament de competències genèriques i transferibles pren també especial rellevància.

Aquest pla de formació es complementa amb seminaris i activitats formatives dutes a terme per les diferents institucions que conformen l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

A qui va dirigit

El pla de formació contempla com a destinataris/es principals el personal en formació i jove investigador/a contractats per la FSJD (o Ciber), i el personal que integra l'Institut de Recerca: personal en formació, personal tècnic de suport, personal post- doctoral i sènior tant propi com adscrit. Aquest programa formatiu també està dirigit al Personal de Gestió i Innovació i al personal de la Unitat d'Assajos Clínics de la FSJD.

Per una altra banda, aquest programa també estarà obert al personal dels diferents centres hospitalaris de l'Orde Sant Joan de Déu que desitgi orientar-se cap a la investigació.

Addicionalment, s'incorpora la possibilitat d'incloure altres col·lectius externs a la Institució en el marc dels Seminaris de Recerca i les Jornades Científiques de l'Institut. 

Modalitats formatives i organitzatives

Per potenciar el desenvolupament de les diferents dimensions competencials s'estableixen cinc tipus de modalitats formatives: 

 • Knowledge and techniques (KLD): Activitats dirigides a augmentar el coneixement científic i les eines i tècniques necessàries per a la investigació. 
 • Soft Skills (SS): Activitats dirigides a treballar sobre qualitats i competències personals.
 • Organization and Governance (GOV): Activitats orientades a conèixer la normativa interna i processos de treball. En alguns casos serà formació obligatòria (Ex.PRL/ Riscos Penals..)
 • Formació institucional (Valors): La formació institucional permetrà aprofundir en la identificació amb els valors de Sant Joan de Déu, i en l'aplicació d'aquests valors.
 • Specific English Programs (EP): English Workshops for Researchers/ Business English Program.

A nivell organitzatiu, tenim dos tipus de modalitats:

 • Sessions d'especialització: Duració inferior a 2h.
 • Cursos: Activitats de duració superior a 2h. 

El Programa Formatiu té en compte el Framework competencial per personal investigador de la Comissió Europea i conseqüentment els cursos del Programa cobriran els 7 eixos del Framework.

Accions recomanades segons la categoria professional

Planificació prevista d'activitats formatives pel 2024

Consulta el calendari de la planificació prevista.

Aquest calendari corporatiu es complementarà amb:

Com a novetat d’aquest any s’ha creat un curs online d’Introducció a la Recerca. Per accedir al curs, s’haurà d’omplir aquest formulari i rebràs un codi per a la inscripció.

Procediment i normativa de funcionament

1. Procés d'inscripció

 • S'informarà de l'obertura de les accions formatives als destinataris/es principals mitjançant comunicats interns. La comunicació inclourà el detall de continguts, la planificació de les accions previstes per als mesos successius i el codi d'inscripció. També es comunicarà el número de places previstes i el col·lectiu al qual l'acció es dirigeix. En cas de no tenir contracte laboral amb la FSJD (o Ciber) o bé en el cas de no formar part de l'IRSJD, s'haurà d'enviar un mail a frecerca.formacio@sjd.es per demanar el codi d'inscripció.
 • S'haurà de realitzar una inscripció a través de la plataforma de Formació SJD per a cada acció formativa un cop obert el període d'inscripció.
 • Si el número de persones no excedeix el número de places disponibles, totes les persones interessades podran inscriure's sempre i quan es compleixin els criteris d'elegibilitat (es definirà el col·lectiu destinatari a cada activitat). 
 • Si el número de persones interessades és superior al número de places disponibles, tindran prioritat les persones contractades per la Institució, i la inscripció es realitzarà per ordre de sol·licitud.

Nota important: Serà responsabilitat de cada interessat haver obtingut prèviament l'autorització per part del seu Responsable per poder assistir al curs seleccionat donat que la majoria de cursos tenen lloc dins de l'horari laboral. 

2. Formalització del registre i compromís adquirit

 • Des de Coordinació de formació s'informarà a totes aquelles persones que hagin estat incloses en la inscripció. La resta es mantindran en la llista d'espera per ordre d'arribada per a la següent sessió. 
 • En cas que e/la registrat/da, no pugui assistir a la sessió haurà d'informar a formació (frecerca.formacio@sjd.es) el més aviat possible per poder incorporar a una altra persona de la llista d'espera. 

Nota important: Les persones que no assisteixin a dues activitats formatives sense haver avisat amb antelació no podran participar en altres accions formatives de l'any en curs. 

3. Certificat de participació

 • Tots i totes les participants rebran un diploma de participació després de cada sessió formativa. Un cop finalitzada l'acció formativa, s'haurà d'accedir a Aula Virtual per respondre l'enquesta de satisfacció i descarregar el certificat d'assistència o d'acreditació.

4. Avaluació de l'acció formativa

 • Després de cada sessió es farà una enquesta d'avaluació de l'activitat formativa amb l'objectiu d'analitzar els continguts, formadors/es i format de l'activitat per seguir millorant en la qualitat dels futurs programes de formació anuals. 

Consultes

Per a més informació contacta amb: frecerca.formacio@sjd.es

Programa d'Anglès Anual

S'ofereix programa d'Anglès continu per tots/es els/les professionals de la FSJD. És un programa de durada entre 6 i 9 mesos i que requereix una dedicació setmanal de 2h. Els grups seran d'entre 4 i 7 persones.

Requisits d'accés al Programa:

 • Antiguitat a la Institució superior a 6 mesos en el moment de fer la sol·licitud d'inscripció.
 • Que el contracte de treball es prevegi que estigui vigent durant l'any en curs.
 • Compromís d'assistència continu al curs mitjançant la signatura de la carta de compromís. Serà obligatori assistir a una classe setmanal grupal d'1h de durada i fer treball individual a través d'una plataforma online (1h més). Per tant, s'estima una dedicació setmanal de 2h i durant un període d'entre 6 i 9 mesos. Si no se supera el 75% de l'assistència no es podrà accedir al següent període de la formació i es podria arribar a demanar el pagament d'una part del curs segons la casuística. Per part del Dpt.de Persones hi haurà seguiment bimensual d'assistència. Les places són limitades i, per tant, es prega apuntar-se només si es pot garantir l'assistència i dedicació.
 • Que sigui necessària la utilització de l'anglès pel correcte desenvolupament de la feina i que conseqüentment la petició d'inclusió en el programa estigui avalada pel Cap immediat. 

Per apuntar-se s'haurà d'enviar signada la carta de compromís que trobareu a la Intranet

Plans de formació anteriors