La Dra. Cristina Canal coordina l'activitat europea en aplicacions terapèutiques del plasma fred

La Dra. Cristina Canal (IRSJD) coordina la "PlasTHER COST Action", una xarxa que pretén impulsar el desenvolupament del plasma fred a Europa, per dur la recerca realitzada fins a dia d'avui als pacients.

COST Action Therapeutical application of Cold Plasma (PlasTHER) té com a objectiu establir una xarxa sinèrgica que articuli equips d'investigació, la comunitat científica, la indústria, les associacions de pacients, entre altres, i coordinin l'activitat europea en l'àmbit del plasma atmosfèric fred (CAP) per fomentar el lideratge d'Europa en la medicina del plasma.

Per dur a terme la seva activitat s'han establert quatre eixos de treball, centrats en els fonaments científics bàsics, així com l'aplicació i la translació de la teràpia:

  1. La creació d'una xarxa d'investigació interdisciplinària que trenqui amb les barreres clàssiques de la recerca.
  2. Compartir els últims avenços en els mecanismes bàsics d'acció dels plasmes, associats a dispositius CAP i condicions operatives més adequades per a teràpies més eficients.
  3. Generació de protocols harmonitzats dins de la comunitat en les diferents àrees terapèutiques involucrades, i definició d'un full de ruta per cada una d'elles.
  4. Ampliar la difusió dels resultats a totes les parts interessades.

El setembre del 2021, COST Action PlasTHER va establir la seva xarxa col·lativa d'especialistes dissenyada per coordinar l'activitat europea en l'àmbit dels plasmes atmosfèrics freds i promoure el desenvolupament d'un programa de recerca europeu coherent. Aquesta xarxa pluridisciplinària està integrada per experts en física, química, biologia, enginyeria i metges de 24 països, de diferents sectors: acadèmics, empresarials i de la salut.

La recerca té un gran interès per aportar llum sobre el paper de la tecnologia de plasma i la seva utilització com a teràpia estandarditzada en diverses aplicacions biomèdiques de gran importància per a la societat: potencial antimicrobià, tractament de la pell i teràpia del càncer. En aquest sentit, la intensificació  de la recerca en aquests últims 5 anys en les diferents àrees de la Medicina del Plasma - en particular l'esterilització i descontaminació, cicatrització de ferides i tractament del càncer - requereix amb urgència d'una harmonització de protocols, i la recopilació del coneixement generat en una direcció comú perquè tots els esforços i la inversió pública realitzada fins a dia d'avui en ciència bàsica i aplicada es pugui traslladar al benefici de la societat i el sistema sanitari.

Durant els pròxims anys, PlasTHER COST Action explorarà les possibilitats dels plasmes a una pressió atmosfèrica per a la medicina, compartirà, desenvoluparà i consolidarà teràpies adequades, per esdevenir líders mundials en aquest camp.

Què són els plasmes atmosfèrics freds (CAP)?

Els plasmes atmosfèrics freds han esdevingut com una tècnica potent que involucra una gran quantitat d'espècies reactives (molècules, àtoms, ions, electrons, fotons, radiació UV i visible) que han demostrat afectar les cèl·lules a través de procediments bioquímics complexes, obrint un gran ventall d'oportunitats en la innovadora àrea coneguda com a Medicina del Plasma.

Tot i que la medicina del plasma té un enfocament prometedor en el camp mèdic, encara hi ha molts reptes que amenacen l'avenç en aquest camp, com la clarificació dels mecanismes involucrats en l'acció terapèutica dels plasmes i els líquids condicionats amb plasma, la poca estandardització o una necessitat urgent de millorar el diàleg i la interacció entre el col·lectiu científic (experts en plasma, biòlegs, etc.), el col·lectiu mèdic o la indústria, entre altres.

Font d’informació

CREB's Professor and Researcher, Cristina Canal, Action Chair to coordinate European activity in Therapeutical applications of Cold Plasma. CREB.

PlasTHER COST Action ens permetrà impulsar el desenvolupament de la medicina del plasma a Europa i dur els excel·lents resultats obtinguts als pacients.

Vols compartir aquesta notícia?