Protocol del Servei d'Assessorament Metodològic i Estadístic (SAMER) de la Fundació Sant Joan de Déu:

Tasques que es realitzen

El servei de suport metodològic i estadístic ofereix les següents tasques:

 • Suport a les sol·licituds de projectes, previ a la concessió:
  • Revisió del disseny i la metodologia considerada.
  • Càlcul i justificació de la mida mostral.
  • Descripció específica d'anàlisis estadístiques.
 • Realització de tasques metodològiques i d'anàlisi de dades:
  • Disseny de la base de dades.
  • Creació de la base de dades.
  • Anàlisis estadístiques.
  • Suport per la redacció d'articles.
  • Suport per ponències a congressos.

Ordre de prioritats en atenció de demandes

El servei atendrà les demandes per ordre segons les següents prioritats:

 • Sol·licituds de projectes.
 • Desenvolupament d'anàlisis pressupostades prèviament en projectes concedits.
 • La resta de demandes (tesis, treballs màster, fi de residència, congressos, etc.)

Suport a projectes d’investigació interns

En relació als IP de la Fundació Sant Joan de Déu que tinguin previst demanar un projecte d'investigació:

 • Fase de suport a la sol·licitud: El servei de suport durant el procés de sol·licitud del projecte, previ a la concessió, és gratuït, il·limitat i prioritari.
 • El calendari de participació del servei en l'elaboració de cada projecte es pactarà prèviament amb l'IP per tal d'assegurar la resolució de la feina en el plaç previst.

Suport a projectes d’investigació externs

Quan la disponibilitat del SAMER ho permeti, es poden portar a terme tasques de suport estadístic a investigadors externs a la Fundació Sant Joan de Déu.

Suport a investigacions no relacionades amb projectes d’investigació finançats

Els investigadors amb necessitats no relacionades amb projectes finançats, un cop superat el comitè de recerca, també podran accedir al servei. Les demandes seran ateses sempre respectant l'ordre de prioritats i d'arribada i en funció de la disponibilitat del moment de la demanda. El servei informarà sobre la data aproximada en què el suport serà dut a terme.

Participació amb inclusió en l’autoria

En totes aquelles col·laboracions (relacionades o no amb projectes finançats) on l'aportació del servei sigui de caire científic-tècnic, es sol·licitarà que la participació quedi reflectida en l'autoria dels possibles articles o participacions en congressos resultants. S'entén una implicació d'aquest caire la que comporti en conjunt tots els següents punts:

 • Anàlisi estadística de les dades.
 • Interpretació de resultats.
 • Participació activa en la redacció de l'article, revisió del text, taules.