Serveis cientificotècnics

Biobanc de teixits neurològics per a la Recerca

El Banc de Teixits Neurològics (BTN) del Parc Sanitari Sant Joan de Déu va ser creat el 2004 amb la finalitat d'obtenir dades clíniques i mostres biològiques de pacients amb un trastorn mental greu.

El BTN és un biobanc reconegut per la Generalitat de Catalunya i el Instituto de Salut Carlos III.

El seu objectiu es emmagatzemar mostres i teixits biològics per al seu l'anàlisi posterior mitjançant múltiples tipologies d'estudi. Amb l’objectiu que el Parc Sanitari Sant Joan de Déu esdevingués un referent en l'estudi i la investigació de l'esquizofrènia i altres trastorns mentals greus. 

Aquest banc de cervells obre la possibilitat de dur a terme recerca en pacients psiquiàtrics sobre comorbiditat entre malalties mentals i neurològiques, així com el possible paper dels tractaments en el seu estil de vida i en les malalties cardiovasculars.

La funció principal del Biobanc és la de gestionar i emmagatzemar les mostres de cervell de pacients donants amb malaltia psiquiàtrica.

Durant els darrers 15 anys s'han recollit mostres biològiques i dades clíniques de més de 100 pacients, que es troben emmagatzemades i congelades a -80 ºC. En relació amb aquestes mostres, s'han publicat nombrosos estudis al respecte.