Beca OncoEsMou de Recerca 2024


Convocatòria oberta
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalano-Balear d'Oncologia
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
10.000€
Descripció:

Aquesta beca va dirigida a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o psico-oncologia en els darrers cinc anys previs a la convocatòria i que treballin en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en un hospital o institució de Catalunya o illes Balears.

Requisits

Del IP

Ser membre de la SCBO o psico-oncologia

Document d'acceptació per part del cap de servei o departament a on es vol realitzar la recerca (pot ser el mateix centre habitual de treball o formació, o un altre centre de Catalunya o Illes Balears).

En el cas de residents, carta del cap de servei o tutor on fa la formació, acreditant la informació rebuda.

Compromís de presentació d'un informe amb els resultats, dirigit a la junta de la SCBO, una vegada la seva finalització.

Del projecte

Àrea d'investigació: temes relacionats amb l'atenció oncològica (recerca o clínica).

Projectes d'investigació coordinats o dirigits en unitats o Serveis d'Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psico-oncologia de Catalunya o Illes Balears.

Indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar la documentació que ho acrediti.

El projecte presentat, no pot haver sigut becat per la SCBO anteriorment.

El període temporal previst és d'un mínim de tres mesos i un màxim de dos anys.

La junta de la SCBO pot demanar en qualsevol moment un informe de l´evolució del projecte, així com la presentació de resultats. La manca de presentació d´aquest informe podrà inhabilitar a l´investigador principal per a demanar una nova beca de la SCBO

Sol·licitud

Documentació que cal presentar:

1.Presentació d'una memòria del projecte d'investigació, no excedint les 12 pàgines, amb els següents apartats:

o Nom i cognoms, lloc de treball i adreça de l'investigador principal i la resta d'investigadors. Especificar el grup/centre/servei on s´efectuarà el projecte de recerca. Direcció correu electrònic i telèfon de contacte de l´investigador principal.

o Títol del projecte d´investigació.

o Resum (màxim 250 paraules).

o Introducció (màxim 1.000 paraules)

o Hipòtesi i objectius.

o Material i mètodes.

o Pla de treball i cronograma.

o Pressupost aproximat.

2. CV normalitzat de l'investigador principal i de tots els signants.

3. Informe CEIC del centre.

En cas d’interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 25 d’agost de 2024