Premi "Joan Oró" a la divulgació de la recerca científica


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Associació Catalana de Comunicació Científica - ACCC
Categoria:
Jornades/Congressos
Àmbit:
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
Segons projecte
Descripció:

Objectiu

Atorgament d'ajuts per a fomentar i enfortir la divulgació científica a Catalunya en català, tot potenciant especialment el talent jove i les propostes audiovisuals. Els ajuts es destinaran a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania, fent especial atenció als beneficis socials que es deriven de l'aplicació del coneixement.

S'estableixen dues categories d'ajuts delimitades per l'edat de la persona sol·licitant i/o antiguitat de l'entitat sol·licitant:

A. Categoria talent consolidat (persones físiques de 40 anys o més i persones jurídiques amb 5 o més anys d'antiguitat)

B. Categoria talent jove (persones físiques de menys de 40 anys i persones jurídiques de menys de 5 anys d'antiguitat)

La dotació econòmica total de l'ajut és de 300.000 €, que es distribuirà entre la categoria A i la categoria B de la manera següent:

A. Categoria talent consolidat: 100.000 €.

B. Categoria talent jove: 200.000 €.

Requisits

Les propostes per les quals es sol·licita l'ajut han de complir els requisits següents:

· Que compleixin la finalitat d'aquesta convocatòria, és a dir, que serveixin per a apropar el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania.

· Que siguin propostes de nova creació, en el sentit que no hagin estat executades ni presentades al públic amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

· Que s'utilitzi la llengua catalana en tot material escrit, gràfic, oral i audiovisual que la proposta contingui. S'hi podran incloure, de manera complementària, altres llengües a més del català en la proposta.

· Que l'activitat o acció contemplada en la proposta presentada tingui prevista la seva realització durant el període d'execució comprès des de la data de publicació de la resolució definitiva de concessió dels ajuts fins al 25 de juny de 2023.

· Que els continguts que contempli la proposta provinguin de fonts fiables i es fonamentin en l'evidència científica.

· Que es facin a territoris de parla catalana, en cas d'activitats presencials.

· Que el seu contingut estigui exempt del llenguatge o d'actituds sexistes o discriminatòries.

Sol·licitud

La presentació de la sol·licitud es farà de forma telemàtica a través de la plataforma https://ajutsfcri.fundaciorecerca.cat

El formulari de sol·licitud consta de tres parts:

1. Informació de la persona o entitat sol·licitant (dades identificatives)

2. Informació de la proposta:

· Títol de la proposta

· Resum de la proposta (1250 caràcters)

· Descriptors de la proposta

· Quantitat total de l'ajut sol·licitat en €

· Data d'inici i final de l'execució de la proposta

3. Descripció de la proposta:

· Descripció tècnica de la proposta (5000 caràcters)

· Descripció dels elements d'innovació de la proposta (1500 caràcters)

· Descripció del pressupost detallat (2000 caràcters)

· Descripció del pla de comunicació i l'impacte estimat (2500 caràcters)

· Trajectòria professional/experiència de l'equip/carta de motivació (2500 caràcters)

· Altres informacions o enllaços rellevants (1250 caràcters)

També caldrà adjuntar:

a) Acreditació (mitjançant fotocòpia) de la representació de la persona física que signa el formulari, per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau;

b) Còpia de les escriptures i/o els estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau.

c) Acta de titularitat real.

d) Autorització del/de la representant legal de l'entitat jurídica conforme la persona física que presenta i signa la sol·licitud ho fa en nom de l'entitat, llevat que sigui el/la mateix/a representant legal qui signa la sol·licitud.

Lloc de presentació

En cas d'interès contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 9 de juny de 2022.

Important. Només es podrà enviar un màxim de 5 sol·licituds com a Fundació. En cas d’interès contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la recerca amb un resum de la proposta, IP i pressupost estimat abans del 27 de maig de 2022 a les 15.00 h. En cas de rebre més mostres d’interés es realitzarà una priorització interna.