Beca de l’Acadèmia per a un projecte de recerca bàsica 2022


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
30.000€
Descripció:

Beca destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut.

Durada: 2 anys

Dotació de la Beca serà de 30.000€. Com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari.

Requisits

Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari específicament per aquest projecte de Recerca.

Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional.

A la sol·licitud ha de constar tot l'equip investigador i tant l'IP com almenys el 50% dels altres membres de l'equip han de ser socis de l'Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys.

Sol·licitud

Per optar a la beca és imprescindible:
1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, i adjuntar els següents documents:
1.a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca (del primer inscrit que és l'investigador principal), que ha de ser soci de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys, els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.
1.b. Currículum vitae abreujat i actualitzat de tots els signants.
1.c. Certificat del responsable del Centre o institució on s'hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l'acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització. Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre on s'hagi de realitzar el treball.
1.d. Certificat oficial definitiu d'aprovació del projecte del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) o Comitè Ètic de Recerca Bàsica on consti també el primer signant de la sol·licitud, investigador principal (si s'escau).

La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat. Es valorarà la presentació en Català de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès.

En cas d'interès, per sol·licitar l'ajuda, contacteu amb el Departament de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 25 de gener de 2022.